ಚಿನಕುರಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ

ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ ಚಿನಕುರಳಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ತಯಾರಿ. ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಬರೆದು, ಅವರೆ ನಿದೇ೯ಶನ ಮಾಡಿ , ಅವರೇ ತಾಲೀಮು ಮಾಡಲು ತಾಲೀಮು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಕರಿಯುವುದು ಮುಂತಾದ ನಟನೆಯಲ್ಲದೆ ನಾಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಿಣ್ಣರು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನಕುರಳಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಈ ಚಿನಕುರಳಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 28, 29, 2017 ಅಂದರೆ... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑