ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ “ರಂಗ ಚಿಂತನ- 2018 “

ನ ಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರವು ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ "ರಂಗ ಚಿಂತನ- 2018 “ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಮಹತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ , ತದನಂತರ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ರಂಗಕಮಿ೯ಗಳು, ರಂಗ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರು, ಅಂಕಣಕಾರರಾದ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿಯವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑