ದೀಪಾವಳಿ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೆ ಮೇರೆ ದೋಸ್ತ್..

ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬ (ರಿ) ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಅರ್ಪಿಸುವ ಚಿನಕುರಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಿರು ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2017 ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬ , ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಿರು ನಾಟಕೋತ್ಸವ . ನಾಟಕ ಬರೆದು ನಿದೇ೯ಶಿಸಲು ಉತ್ಸಕರಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡ ರಂದು ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ " ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುವ ಬಾಯೇ ಆದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಜನ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ " ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗಬಾರದು . ಆದ್ದರಿಂದಲೇ... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑