ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದಾಗ ವಾಕವ್ವ ನೆನಪಾಗುತ್ತಳೆ…. ಸುಮಂತ

ವಾಕವ್ವ- ಇದು ಡಾ|| ಎಸ್. ವಿ. ಕಶ್ಯಪ್ ರವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ನಾಟಕ. ಈ ನಾಟಕವು ಜನವರಿ 17 ರಂದು ನಗರದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಸಂವಹನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ನಾಟಕ, ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗು ಅಂತರ್ಜಲಗಳಿ…

Source: ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದಾಗ ವಾಕವ್ವ ನೆನಪಾಗುತ್ತಳೆ…. ಸುಮಂತ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: