ಪುಟಾಣಿ ಅಮೃತಾಳ ಪುಟಾಣಿ ಲೇಖನ :)

‘ಗೋವಿನ ಹಾಡು’ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅವರವರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಈ ಕಥೆನಾ ಎರಡ್ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನೂ ಕೇಳಿ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ …

Source: ಪುಟಾಣಿ ಅಮೃತಾಳ ಪುಟಾಣಿ ಲೇಖನ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: