20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ “ಚಿತ್ರಕಥನ ” – ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರು

ಪ್ರತಿ ವಷ೯ದಂತೆ ಈ ವಷ೯ ಚಿತ್ರಕಥನ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ವಿವರ ಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುರುಪಿನಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಷ್ಟೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಚಿತ್ರಕಥೆ – ಚಿತ್ರ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಗಲಕ ಹಬ್ಬ’ ಕಾಲೆಂಡರ್ ಈಗ್ಗೆ Mark ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
image
image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: