ಬಿ.ಆರ್.ಎಲ್ ಕವನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾರದ Craft ಹೀಗೊಂದು ಲಹರಿ.

ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ತಾರ 20 15 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಡಿಯವರು ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಅವರ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದಯಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು, ಈ ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮComment ಹಾಕಿ…

image

image

One thought on “ಬಿ.ಆರ್.ಎಲ್ ಕವನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾರದ Craft ಹೀಗೊಂದು ಲಹರಿ.

Add yours

  1. ಅಮ್ಮನ ಎದೆಯಾಳದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯುಂಟೆ ? ಆಕೆಯ ಆಶೆಯ ಬೆಟ್ಟವನೇರಿ ನಿಂತರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯುಂಟೆ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: