ರಂಗಶಾಲೆಯ ಗೆಲುವಿನ ಗರಿ

gp

ಈ ಶಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2014-15 ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 24-1-2015 ರಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ .

ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಾಟಕ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

One thought on “ರಂಗಶಾಲೆಯ ಗೆಲುವಿನ ಗರಿ

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: